SMEŠTAJ

 • Korisnička grupa kojoj su namenjene usluge “Nacionalnog Doma” su odrasla i stara lica u uzrastu od 50 do 95 i više godina.

  Korisnike naših usluga po prijemu kategorišemo u zavisne od tuđe nege i pomoći ili pak u samostalne korisnike.

  Takođe, za svakog korisnika se određuje i jedan od IV stepena podrške, shodno proceni stručnog tima Ustanove.

  Kapacitet korisnika kojima Ustanova može da obezbedi i pruži usluge je 89 korisnika u 66 soba hotelskog tipa sa centralnim grejanjem i klimatizacijom.

  Sobe su jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sa sopstvenim kupatilima, opremljene televizorima, telefonima, interfonima, te ostalim potrebnim nameštajem i opremom.

  Korisnicima su pored soba na raspolaganju i sala za dnevni boravak, trpezarija, prostorije za medicinske intervencije, prostorije za fizioterapeuta, frizera, pedikira-manikira, kao i dodatnih 12 pomoćnih prostora i prostorija, te park, pokrivena i otvorena terasa
  .